The Pin ปิ่นรักปักใจ 1 พายพิณ

ISBN:

Published: September 2015

Paperback

584 pages


Description

The Pin ปิ่นรักปักใจ 1  by  พายพิณ

The Pin ปิ่นรักปักใจ 1 by พายพิณ
September 2015 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, RTF | 584 pages | ISBN: | 6.47 Mb

เจาพอมุงมิง ผูหญิงของมาเฟีย‘เหอเจียหมิน’ ทายาทตระกูลเหอ จะเขารับการสืบทอดตำแหนงนายใหญตระกูลไมไดตราบใดทีเขายังไมยอมแตงงานกับคูหมันเสียกอน แตยายนันคือสาวแวนหนาจืด ผูหญิงทีวันๆ ขลุกอยูกับของเกา มีหรือทีผูชายสมบูรณแบบอยางเขาจะนึกพิศวาส‘หยางถังอิน’ สาวแวMoreเจ้าพ่อมุ้งมิ้ง ผู้หญิงของมาเฟีย‘เหอเจียหมิ่น’ ทายาทตระกูลเหอ จะเข้ารับการสืบทอดตำแหน่งนายใหญ่ตระกูลไม่ได้ตราบใดที่เขายังไม่ยอมแต่งงานกับคู่หมั้นเสียก่อน แต่ยายนั่นคือสาวแว่นหน้าจืด ผู้หญิงที่วันๆ ขลุกอยู่กับของเก่า มีหรือที่ผู้ชายสมบูรณ์แบบอย่างเขาจะนึกพิศวาส‘หยางถั่งอิน’ สาวแว่นนักศึกษาปริญญาโทด้านโบราณคดี แม้เจ้าตัวจะเชยแหลก แต่ก็มีคู่หมั้นเป็นหนุ่มหล่อกระชากใจ แถมยังร่ำรวยมหาศาล เธอไม่ได้ต้องการจะแต่งงานกับเขา แต่เพราะตอนเป็นเด็กดันไปรับปิ่นสำคัญประจำตระกูลเหอจากมือเด็กผู้ชายที่เธอปลื้มนักหนา ทว่าตอนนี้กลับกลายเป็นผู้ชายที่ปากร้ายสิ้นดีจุดเริ่มต้นเรื่องของเขากับเธอเกิดจากปิ่นหัวมังกร ของหมั้นล้ำค่าที่เปรียบประดุจคำมั่นสัญญาที่ไม่อาจยกเลิกได้ แล้วคนทั้งคู่จะทำอย่างไรเพราะต่างก็ไม่ได้รักกันEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "The Pin ปิ่นรักปักใจ 1":


przyczepkareklamowa.pl

©2013-2015 | DMCA | Contact us